(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
57

5. In den ghemeynten daer het ghebruyck der avontghebeden inghevoert is ende predicanten ghenoegh sijn om die te doen, sal hetselfde ghedraghen worden, dogh alsoo dat daerdoor het nootsakelick ghebruyck der huysghebeden niet naghelaten en worde.
Ende sullen oock de dienaers op het ghebet meer acht nemen dan om een langhe predicatie ende wijtloopighe verclaringhe te doen op het gheheel ofte halve capittel datse in den avontghebeden ghewonelicken nemen sullen.
Maer daerse noch niet inghevoert en sijn, en sal mense niet lichtelick toelaten tenware in tijden van ghemeyne nooden, opdat de ordinaire predicatien ende huysghebeden niet in verachtinghe en koemen.
Ende het sal allen kercken vrij blijven te ordineren of men vele of weynich avontghebeden doen sal.
Ende daer men acht datse beter affghedaen waren, sal men het advys van der classe ende van der overicheyt der ghereformeerde religie hierover ghebruycken.25


25 De synode blijft in de lijn van Dordrecht 1574, waarbij op de gewone kerkdienst alle nadruk valt en ook de betekenis van de gezinsdiensten wordt erkend (die een ieghelick huijsvader met sijn huijsghesin schuldig is te doen) terwijl de gebeden op algemene vastendagen beter tot hun recht zouden kunnen komen, wanneer er geen avondgebeden werden gehouden (art. 51).