(Cap. IV) Van de leere, sacramenten ende ceremonien

Artikel
63

11. Het is vrij sulcke namen den kinderen te gheven als men wil, nochtans sal een yeghelick vermaent sijn dat hij die namen die of Gode ofte Christo eyghen sijn als daer sijn Emanuel, Salvator etc. ofte der officien ende bijsondere diensten als Enghel, Baptista etc. of dewelcke andersins superstitieus sijn, den kinderen niet en late ghegheven worden.30


30 Olthuis, a.w., blz. 211.