Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
45

Het Avondtmael des Heeren sal ten twee maenden eens, soo veel moghelick is, ghehouden werden: doch ter plaetse daer noch gheen kerckelicke ordene is, sal men eerst Ouderlinghen ende Diaconen stellen.