Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
59

De bejaerde worden door den Doop der Christelicke Gemeente inghelijft / ende voor Lidtmaten der ghemeente aenghenomen / ende zijn daerom schuldich het Avontmael des Heeren oock te ghebruycken / t’welck sy by haren Doop sullen beloven te doen.