Vande Leere, Sacramenten ende andere Ceremonien

Artikel
53

De Dienaers des Woords Gods / Item die Professorê inde Theologie (‘twelck oock den anderen Professoren wel betaemt) zullen de Belijdenissen des Geloofs der Nederlantscher Kercken onderteecken / ende de Dienaers die sulcx sullen refuseren / sullen de facto van haren Dienst by den Kercken-Raet / ofte de Classe opgeschorst werden / ter tijdt toe sy haer daer inne gheheelijcken verclaert sullen hebben : ende indien sy opstinatelijcken in weygheringhe blijven / sullen sy van harê Dienst geheelijcken afgestelt werden.