(Cap. III) Van de scholen

Artikel
50

4. De professoren der theologie sullen de belijdenisse des gheloofs der Nederlandtscher Kercken onderschrijven.20


20 H.H. Kuyper, a.w., blz. 419v.; 495v.