Van de diensten

Artikel
28

Verhouding tot de overheid

De kerken en de ambtsdragers behoren met de overheid, als door God ingesteld, een goede verhouding na te streven in het besef de overheid gehoorzaam te moeten zijn, evenwel met dien verstande dat men Gode meer moet gehoorzamen dan de mensen.
In voorkomende gevallen zullen de kerken zich met het getuigenis van het evangelie tot de overheid richten, de overheid eraan herinneren dat ook zij aan Gods normen en heerschappij onderworpen is.
Het contact met de overheid wordt onderhouden door daartoe door de generale synode geïnstrueerde en benoemde deputaten.