Van de diensten

Artikel
17

Gelijkheid

Ten aanzien van de dienaren des Woords zal zoveel mogelijk gestreefd worden naar gelijkheid, zowel wat betreft de plichten als de rechten, die hun ambtsbediening met zich brengt, een en ander te beoordeling van de kerkenraad en, indien nodig, van de classis. Hetzelfde beginsel dient ook te worden in acht genomen met betrekking tot ouderlingen en diakenen.