Van de diensten

Artikel
4

Toelating tot het ambt van dienaar des Woords

De toelating tot de dienst van Woord en sacramenten omvat: de beroeping, het examen, de goedkeuring en de bevestiging:
1. De beroeping. De kerkenraad beroept onder aanroeping van den naam des Heren na verkiezing door de gemeente overeenkomstig de plaatselijk vastgestelde regeling. In de kerken zonder predikant adviseert de consulent. Beroepen mag worden alleen hij, die beroepbaar is gesteld door het curatorium van de Theologische Universiteit of volgens art. 8 K.O.
2. Het examen. Het peremptoir examen naar leer en leven wordt afgenomen door de classis ten overstaan van de deputaten art. 49 K.O.
3. De goedkeuring. De goedkeuring van de gemeente bestaat daarin, dat geen wettige bezwaren tegen de beroeping worden ingebracht. Daartoe wordt op twee opeenvolgende zondagen aan de gemeente bekend gemaakt wie bevestigd zal worden.
4. De bevestiging. De openbare bevestiging heeft plaats in de dienst des Woords volgens het daartoe opgestelde formulier. Naast de bevestiger kan aan de handoplegging ook deelgenomen worden door de ouderlingen (1 Tim. 4: 14) alsmede door andere predikanten, die daartoe door de kerkenraad worden uitgenodigd.