Van de diensten

Artikel
26

Samenwerking op diaconaal terrein

De diakenen zullen zo nodig hetzij met andere diaconieën, hetzij met instellingen die zich bewegen op het terrein van het diaconaal werk, het maatschappelijk werk en andere vormen van hulpverlening, geregeld contact onderhouden en zo mogelijk samenwerken, voor de uitoefening van hun ambtelijke opdracht.