Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

E. Van de oefening der tucht

Over kerkeraadsleden

Artikel
51

De dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen zullen onder elkander de Christelijke censuur oefenen en elkander van de bediening huns ambts vriendelijk vermanen, inzonderheid vóór de viering van het Heilig Avondmaal.