Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

D. Van de eeredienst

Heilig Avondmaal

Artikel
44

Leden van kerken buiten het kerkverband kunnen als gasten toetreden na voorafgaande aanvraag bij den kerkeraad en onder genoegzamen waarborg voor belijdenis en wandel.