Hoofdstuk II. Van de plaatselijke kerk

A. Van de Gemeenteleden

Artikel
11

Tot behartiging van de stoffelijke belangen der kerk wordt uit de belijdende leden, die daarvoor de noodige bekwaamheid bezitten, door den kerkeraad een commissie van financiën aangewezen; ook zusters kunnen in deze commissie zitting hebben.