Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
48

Daer de lijckpredicken niet zijn, sal men se niet instellen, ende daer se nu alreede zijn aenghenomen, sal neersticheijt ghedaen werden om deselve door de ghevoechelickste middelen af te doen.