Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
49

In tijden van oorloghe, pestilentie, dieren tijdt, sware vervolghinghe der Kercke ende andere alghemeijne swaricheden sullen bidt ende vast daghen door het oordeel der Ghemeijnte ende met bewillinghe der Overicheijt doende Professie van de ghereformeerde Religie aenghestelt ende gheheijlicht werden.