Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
39

Het verbondt Godts sal aen den kinderen der ghedoopten Christenen met den Doop, soo haest als men de bedieninghe desselven hebben can, beseghelt werden, ende dat in de openbare versamelinghe, wanneer Godts woordt ghepredickt werdt. Doch ter plaetse daer niet soo vele predicatien ghedaen werden, sal men eenen sekeren dach ter weke verordenen om den Doop extraordinaerlick te bedienen, soo nochtans dat tselve sonder Predicatie niet gheschiede.