Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
52

De huwelicksche ondertrouwe sal geschieden per verba de praesenti, simpelick ende sonder conditie: ende wettelick ghedaen zijnde, sullen se niet moghen ontbonden werden, al waret dat beijde partijen daerinne bewillichden.