Vande Censuere ende Kerckelijcke vermaninghe

Artikel
73

De heymelijcke sonden waer van de sondaer by eê int bysonder ofte by twee ofte drie ghetuyghen vermaent zijnde / berouw heeft / sullen voor den Kercken-Raet niet ghebracht werden.