Vande Censure ende Kerkelijcke vermaninghe.

Artikel
66

De heymelijcke sonden, wanneer de sondaer by een int bysonder ofte by twee ofte drie ghetuyghen vermaent zijnde, berou heeft, sullen voor den Kercken-Raet niet ghebracht werden.