Vande Censuere ende Kerckelijcke vermaninghe

Artikel
78

Wanneer yemandt / die gheexcommuniceert is / hem wederom wil versoenen met de Gemeente door boetvaerdicheyt : Soo sal het selfde voor de handelinghe des Avontmaels / ofte andersins nae gheleghentheyt / te vooren de Gemeente aengeseyt werden / ten eynde hy ten naestcomenden-Avontmale (soo verre niemandt yet weet voort te brenghen ter contrarie) openbaerlijck met professie zijner bekeeringe weder opgenomen werde / volgende het formulier daer van zijnde.