Vande Censuere ende Kerckelijcke vermaninghe

Artikel
81

De Dienaeren des Woords / Ouderlingen ende Diakenen sullen onder hen de Christelijcke Censuere oeffenen / ende malcanderen vande bedieninghe hares Ampts vriendelijck vermanen.