Particuliere Vragen.

Artikel
15

Of een Kerkenraad een Dienaar mag ontslaan zonder het advis der Gemeente, of ten minsten van de voornaamste derzelve? Antwoord, Men laat het blyven by de Artikelen van de verplaatzinge1).


1) Bij C. is dit artikel: Off een Kercken-raadt magh ontslaan een Dienaer sonder ’t consent ofte advijs der Ghemeijnte, ofte ten minsten der voorneemste der selve, de Ghemeijnte gheheel voor bij ghaande, ende oock teeghen hett consent der Ghemeijnte? Ant. Men laatet blijven bij hett Artijckel van verlaatinge, in de Kercken-ordeninge ghesteldt.