Particuliere Vragen.

Artikel
3

Of men de zonden alzoo mag beschryven op den Predikstoel die bestraffende, dat men den Persoon die misdaan heeft, zynde een Lidmaat der Gemeente, ligtelyk kan kennen, zonder voorgaande vermaaninge? Antwoord, Neen.