Particuliere Vragen.

Artikel
11

Een Persoon in den Kryg zynde, gehoord hebbende een valsch gerugte van zyner Huisvrouwe dood, heeft trouwe gelooft aan een andere, en met dezelve langen tyd geleeft zonder opentlyk trouwen, niettegenstaande hy naderhand verstond met de waarheid, dat zyne Huisvrouwe noch leefde, en is zoo gebleeven tot zyner Huisvrouwe dood, na  welken hy begeert wettelyk getrouwt te weezen, het welk van de particuliere Francoische Synode afgeslagen zynde, is by de Magistraat toegelaaten en bevestigt geweest, begeerende nu  ten Avondmaal toegelaaten te worden, is de vrage of deze voorschreeve Persooenen voor Echte Lieden zyn te houden, en hoe datze tot den Avondmaal toegelaaten zullen worden? Antwoord, Nadien het Huwelyk by de Magistraat is geauthoriseert, zoo zal het niet gescheiden worden, en zullen de voorsz. Persoonen met schuldbekentenis ten Avondmaal toegelaaten worden.