Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
67

Den ghenen die uut der Ghemeijnte vertrecken sal een Attestatie ende ghetuijghenisse hares wandels bij advijse der Kerckenraedts mede ghegheven werden. Voort sal den armen om ghenoechsame oorsaken vertreckende, van den Diaconen bijstandt ghedaen werden, soo veel hen noodich is ter plaetse toe daer zij henen willen: twelcke zij op haren Attestatien teijckenen sullen.