Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
58

Ghelijckerwijs de Christelicke straffe gheestelick is, ende niemandt van den burgherlicken gherichte ende straffe der Overicheijt bevrijdt: alsoo werden oock beneffens de burgherlicke straffe de kerckelicke Censuren noodtsaeckelick vereijscht, om den sondaer met der Kercke ende zijnen naeste te versoenen, ende de erghernisse uut der Ghemeijnte Christi wech te nemen.