Van den Censuren ende Kerckelicken Vermaninghen

Artikel
61

Soo ijemandt van een heijmelicke sonde van twee of drie vermaent zijnde gheen ghehoor gheeft, ofte andersins een openbare sonde bedreven heeft, sulcks sal den Kerckenraedt aenghegheven werden.