Van de Leer, Sacramenten, en andere ceremoniën.

Artikel
LXIV.

Alzoo de Avondgebeden in vele plaatsen vruchtbaar bevonden worden, zoo zal in ’t gebruik derzelve elke Kerk volgen ’t gene zij acht tot hare meeste stichting te dienen. Doch wanneer men ze begeeren zoude weg te nemen, zal dit niet zonder ’t oordeel der Classe geschieden. [mitsgaders der Overheid, de Gereformeerde Religie toegedaan.]