Van de Leer, Sacramenten, en andere ceremoniën.

Artikel
LVI.

Het verbond Gods zal aan de Kinderen der Christenen met den Doop, zoo haast als men de bediening deszelven hebben kan, verzegeld worden, en dat in openbare verzameling, wanneer Gods Woord gepredikt wordt. Doch ter plaatse waar niet zoveele predicatiën gedaan worden, zal men eenen zekeren dag in de week verordenen, om den Doop extra-ordinaarlijk te bedienen, zoo nochtans, dat ’t zelve zonder predicatie niet geschiede.