Ordinantie 13 De opleiding en vorming van predikanten

 

III. De door de kerk gestichte instelling voor nadere voorbereiding en nascholing

Artikel 10.

Het Theologisch Seminarium Hydepark

Lid
4

De rector wordt door de generale synode benoemd, op voordracht van de raad van toezicht voor het theologisch wetenschappelijk onderwijs.
De raad van toezicht hoort, voordat een voordracht aan de generale synode wordt gedaan, het bestuur van de dienstenorganisatie en de colleges van curatoren van de door de kerk gestichte instellingen voor theologisch wetenschappelijk onderwijs.
Het bepaalde in artikel 6-3 is van overeenkomstige toepassing.