Van de leer, Sacramenten en andere ceremoniën

Artikel
54

Insgelijks zullen ook de ouderlingen en diakenen, en degenen die door eene classis als proponent worden toegelaten, de genoemde formulieren van eenigheid onderteekenen.