Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
25

Die tot de tsamencoemsten afghesonden werden, sullen hare credents brieven ende instructien, onderteijckent zijnde van den ghenen diese seijnden, medebrenghen, ende dese sullen alleene keurstemmen hebben.