Van den Kerckelicken tsamencoemsten

Artikel
23

Soo ijemandt hem beclaecht door de uutspraecke der minder vergaderinghe veronghelijckt te zijn, deselve sal hem tot een meerdere beroepen moghen. Ende tghene door de meeste stemmen goet ghevonden is, sal voor vast ende bondich ghehouden werden, tenzij dat het bewesen werde te strijden teghen het Woordt Godts, ofte teghen de artijckelen in onsen generalen Sijnodo besloten, soo langhe als deselve door gheen andere generale Sijnodo verandert zijn.