Ordinantie 3 Het ambt en de andere diensten

 

IV. De rechtspositie van de predikanten en de kerkelijke medewerkers

De predikanten

Overige dienstdoende predikanten

Artikel 23.

Predikanten met een bijzondere opdracht

Lid
2a

Tot predikant-geestelijk verzorger is slechts beroepbaar degene die de desbetreffende opleiding heeft voltooid en als zodanig beroepbaar is gesteld.
Degene die overeenkomstig ordinantie 3-4-1a beroepbaar is gesteld als predikant kan door de kleine synode beroepbaar worden gesteld tot predikant-geestelijk verzorger als betrokkene de daarvoor vereiste aanvullende opleiding heeft voltooid, behoudens − gelet op de bekwaamheden die betrokkene heeft verworven − door de kleine synode te verlenen ontheffing.1


1 Aanvulling kerkorde, ordinantie 3-23-2a, besluit generale synode d.d. 7 april 2006, ingegaan 1 juli 2006.