Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

Artikel
77

Zoo ten aanzien van het hooger als van het Kerkenraadsbestuur wordt in het oog gehouden, dat de kerken, in het vorig artikel vermeld, de bijzondere huishoudelijke inrightingen en regten behouden, welke aan dezelve afzonderlijk en privativelijk behooren.