Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

Artikel
69

Ter behartiging dezer afzonderlijke belangen, zal er eene commissie bestaan van zes leden, zijnde vijf Predikanten en een Ouderling der Waalsche kerken, welke den titel zullen hebben van Gecommitteerden tot de huishoudelijke zaken der Waalsche kerken in Nederland.