Vijfde Afdeeling.

Over de Waalsche, Presbyteriaansche Engelsche en Schotsche Kerken.

Artikel
72

Aan deze gecommitteerden wordt aanbevolgen het oppertoezigt over de financiële instellingen der gezamenlijke Waalsche kerken, mitsgaders het afnemen van examina van hen, die zich aan derzelver dienst toewijden, ten gevolge der verordeningen hierboven bij art. 24 vermeld.