|iii|

Inhoud

 

 

’n Woord Vooraf

 

1

Algemene Kerkregtelike Oriëntering

 

2

 

 

 

Inleiding

 

 

Naam en Herkoms van die Kerkorde van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika

 

19

Doel en inhoud van die Kerkorde 

art 1

23

 

 

 

Eerste afdeling: Oor die dienste

 

 

Wettige roeping tot ’n bepaalde Diens

artt 2, 3

26

Beroeping tot en Bevestiging in die diens van die Woord

artt 4, 5

39

Bedienaars van die Woord in Gemeenskapstrukture

art 6

62

Die Bedienaar van die Woord is aan plek en wettige sending gebonde

art 7

66

Toelating tot die diens van die Woord op sterkte van buitengewone gawes

art 8

72

Toelating van predikers uit ander kerke of sektes

art 9

77

Kerklike bewilliging nodig om ’n beroep elders heen op te volg

art 10

82

Die kerk moet die bedienaars van die Woord onderhou

art 11

87

Die predikant is lewenslank geroep

art 12

93

Onderhoud van emerituspredikante en hulle afhanklikes

art 13, 20

98

Tydelike Onderbreking van of verlof uit diens

art 14

106

Toelating tot diens van die Woord in ’n ander kerk

art 15

109

Die Bedienaar van die Woord

art 16

111

 

|iv|

 

Ongehinderde Dienslewering

art 17

116

Die diens van Opleiding

art 18

119

Sorg vir Teologiese studente

art 19

127

Ouers en Skoolonderrig

art 21

129

Die beroeping van Ouderlinge en Diakens

art 22, 24

132

Die diens van Herder-ouderling

art 23

142

Die diens van Diaken

art 25

150

Diakens en Buite-kerklike Liefdadigheidsinstelling

art 26

161

Reëling van dienstyd van ouderlinge en diakens

art 27

163

Kerklike Korrespondensie met Owerhede

art 28

166

 

 

 

Tweede afdeling: Oor samekomste van die kerke

 

 

Kerke vergader in verskillende kringe vir kerkregering

art 29

169

Behandeling van kerklike sake en mindere bevoegdheid van meerdere vergaderings

art 30

177

Appèl of Beroep op die reg teen vergaderings

art 31

187

Kerkvergaderings in diens van God

art 32

202

Afvaardiging na meerdere vergaderings

art 33

205

Die Skriba naas die Voorsitter nodig met die oog op die Handelinge

art 34

212

Die amp of taak van die voorsitter

art 35

215

Dieselfde mag en Gesag om in kerklike vergaderings te bedien

art 36

218

Die Raad van Ouderlinge

art 37, 38b

224

Instelling van die kerkraad en die Klassis

art 38a, 39

235

Vergadering van die predikant en die diakens

art 40

241

Samekoms van naburige kerke in klassis

art 41

247

Meer advies in die klassis

art 42

253

Onderlinge Sensuur in meerdere vergaderings

art 43

255

Visitasie deur naburige predikante

art 44

257

Kontinuïteit van meerdere vergaderings (sinodes)

art 45

263

 

|v|

 

Agenda en besluite van meerdere vergaderings

art 46

267

Meer vergaderings en meer kerke

artt 47, 50, 51

274

Korrespondensie is belewing van oop kerkverband

art 48

283

Deputate om uit te voer wat besluit is

art 49

286

Engere en Ekumeniese kerklike Korrespondensie

art 52

292

 

 

 

Derde afdeling: Oor die leer, sakramente en ander sermonies

 

 

Die Band van kerklike eenheid

artt 53, 54

297

Bevordering van die ware geloof

art 55

305

Kinderdoop verseël die verbond

art 56

310

Verantwoordelikheid vir doopaanvraag

art 57

321

Onderskeie Formuliere vir Volwassene en Kinderdoop

art 58

326

Belydende Gemeente is Nagmaalgemeente

art 59

329

Volledige Doopregisters

art 60

332

Nagmaal slegs vir Gelowiges ingestel

art 61

335

Die wyse van Nagmaalviering

art 62

344

Gereelde Nagmaalviering

art 63

350

Nagmaalbediening slegs in die gemeenskap van die gelowiges

art 64

353

Lykdienste en Lykpredikasies moet geweer word

art 65

356

’n Dag van verootmoediging en gebed

art 66

360

Christelike feesdae

art 67

365

Stelselmatige opbou in Geloof

art 68

368

Orde ten opsigte van die Kerklied

art 69

371

Huweliksbevestiging

art 70

375

 

|vi|

 

Vierde afdeling: Oor die bediening van die versoening of kerklike tug

 

 

Bediening van Versoening is noodsaaklik

art 71

380

Die Onderlinge Vermaning as Bediening van Versoening

artt 72, 73

391

Die Kerkraad as bedienaar van die Versoening

art 74

397

Die wyse van kerklike versoening

art 75

403

Verharding veroorsaak afhouding van die Nagmaal

art 76

407

Laaste Tugmiddel: Afsny van die gemeenskap van die kerk

art 77

412

Versoening van en met ’n afgesnedene

art 78

422

Waak oor die heiligheid van die amp

art 79, 80

426

Christelike sensuur onder ampsdraers

art 81

445

Kerklike Attestasie by vertrek uit die gemeente

art 82

450

Kerklike sorg vir vertrekkende armes

art 83

459

Christus alleen koning van sy kerk

art 84

462

Eenheid en Verskeidenheid in die ekumene

art 85

466

Kerkorde is ooreenkoms tussen kerke

art 86

470

Bibliografie

 

476

Register

 

486