Van der Leere, Sacramenten ende anderen Ceremonien

Artikel
47

De Kercken in den welcken tghebruijck der Avondtghebeden is sullen deselve moghen houden: maer daer se noch niet inghestelt zijn, sal men se niet in laten, ten ware in tijden van ghemeijnen noodt: Doch daer men se begheert wech te nemen sal tselve niet sonder het oordeel der Classe, mitgaders der Overicheijt der ghereformeerden Religie toeghedaen, gheschieden.