Vande Diensten

Artikel
15

Het sal niemandt geoorloft zijn / den Dienst zijnder Kercken onderlatende / ofte in geenen sekeren dienst zijnde / hier ende daer te gaen predicken buyten consent eñ authoriteyt des Synodi ofte Classis : Ghelijck oock niemandt in een ander Kercke eenige Predicatie sal moghê doen ofte Sacramenten bedienen / sonder bewillinghe des Kercken-Raedts.