Vande Diensten

Artikel
27

De Ouderlinghen ende Diakenen sullen twee Jaren dienen / ende alle Jaer sal het halve deel verandert / ende andere in de plaetse gestelt werden / ten ware dat de gheleghentheydt ende t’proffijt van eenighe Kercken anders vereyschte.