Vande Diensten

Artikel
11

Op d’ander zijde sal den Kercken-Raedt / als representerende die Ghemeynte / oock ghehouden zijn haere Dienaers van behoorlijcke onderhoudt te versorghen / ende sonder kennisse ende oordeel des Classis niet te verlaten / de welcke oock by ghebreecke van onderhoudt / sal oordeelen of die voorschreven Dienaers te versetten zijn / ofte niet.