Hoofdstuk 1

De ambten van de kerk

II. De dienaren des Woords

bij Artikel
17

Instructie voor de deputaten van de particuliere synode (artikel 56).

Deputaten moeten zich overtuigen:
a. dat er een aanvraag is om emertitaat;
b. dat indien de aanvraag uitgaat van de dienaar des Woords er eveneens een verklaring is van de kerkeraad dat deze daarin bewilligt;
c. dat de in de aanvraag genoemde reden voldoet aan het ter zake in artikel 17 bepaalde, en dat indien ziekte of invaliditeit de reden is, deze blijkt uit een verklaring van twee bevoegde deskundigen, van wie althans één werd aangewezen door de kerkeraad;
d. dat de classis de aanvrage gewettigd acht, eventueel nadat zij bij verschil tussen de overgelegde verklaringen of onduidelijkheid hierin het oordeel van een derde deskundige heeft ingeroepen;
e. dat de classis zich heeft vergewist dat de kerkeraad behoorlijke toezegging heeft gedaan in zake het onderhoud van de emeritus te verklaren dienaar des Woords en diens gezin, en dat daarbij gehandeld is in overeenstemming met de bepalingen vna de generale synode; en
f. dat van een en ander een behoorlijk ondertekend stuk is opgemaakt, waarvan gewaarmerkte afschriften aan kerk en dienaar des Woords zijn verstrekt.

Arnhem 1902, art. 144

Zie Bijlage IV