Hoofdstuk 3

Het werk van de kerk

IV. Evangelisatie en zending

Artikel
98

1. Voor de behartiging van de algemene zaken zal de generale synode een aantal deputaten voor de zending benoemen, en wel één uit elk van de in haar bijeenkomende particuliere synoden in Nederland, zulks op voordracht van deze synoden.
2. De taak van deze deputaten omvat naast de behartiging van andere zaken van algemene aard, die door de generale synode in de desbetreffende bepalingen zijn vastgesteld, het in stand houden en leiden van een zendingscentrum met een daaraan verbonden seminarie.
3. Voor de arbeid aan dit zendingscentrum en seminarie kunnen door de generale synode een of meer dienaren des Woords worden benoemd, die dan geacht zullen worden in dienst te staan van de gezamenlijke kerken.

Zie Bijlage XV