Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel
2

Zich één wetend in den Christus der Schriften door het geloof in Hem, aanvaarden zij de Apostolische Belijdenis der 12 artikelen, nader verklaard in haar Belijdenisschriften; en begeeren zij deze eenheid in Christus te bewaren, ook bij verscheidenheid van inzicht en practijk, die bij voortgaand belijden in de vrijheid van Christus en gebondenheid aan de Heilige Schrift zich in haar midden mocht voordoen.