Hoofstuk 3: Die vergaderinge van die kerk

3.2. Besondere bepalinge

3.2.2 Die ring

Artikel
29

As uitdrukking van die kerkverband en met die oog op behoorlike kerklike dissipline, word naburige gemeentes onderling gegroepeer tot ringe. Hierdie groepering van gemeentes word van tyd tot tyd deur die sinode gedoen. Die ring vergader een maal per jaar of soos deur die betrokke sinode bepaal.