Hoofstuk 3: Die vergaderinge van die kerk

3.2. Besondere bepalinge

3.2.1 Die kerkraad

Artikel
26

26.1 Elke gemeente het ’n kerkraad aan wie die opsig oor, die regering van en die tug in die gemeente toevertrou is.

26.2 Die kerkraad bestaan uit al die bedienaars van die Woord, asook die ouderlinge en diakens14.


14 Vergelyk NGB Artikel 30.