Verzamelde Geschriften van wijlen Prof. Mr. Paul Scholten — Deel I
Zwolle
N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink
1949

samengesteld door Mr. G.J. Scholten, Advocaat te ’s-Gravenhage, Mr. Y. Scholten, Advocaat te Amsterdam, Prof. Mr. M.H. Bregstein, Hoogleeraar te Amsterdam

Zie voor een pdf van dit werk het Digital Paul Scholten Project.