12. Brief van Ds. Joannes Miggrodius, „Scriba der Classe in Walcheren”, geschreven „In den menie der classen van Zuydt ende Noorthollant ende Walcheren, Tot Dordrecht vergadert den XXVIen February [1578]”, aan de Nederlandsche Kerken in Engeland. (Uit: Eccl. Lond.-Bat. Arch., Tom. II, Epp. et Tract., blzz. 611-614).

In dezen brief, geschreven op last der vergadering, die den 26 Februari 1578 te Dordrecht gehouden is, ter voorbereiding van de aanstaande Nationale Synode (van welke voorbereidende vergadering de acta zijn afgedrukt in de Ned. Syn. Acta, blzz. 282-285), komt met betrekking tot de Emdensche Synode het volgende voor:

„Wy hebben geene cleyne vrucht beuonden wt de tzaemeneompste der dienaren binnen de stadt van Embden Anno LXXI Alwaer onze kercken vande eenich inder Leere, Ceremoniën ende andere dingen die totter ordeninghe ende stichtinge der kercken behooren, gehandelt zyn ende sich vergeleken hebben. Ende alzoo daer veele dinghen besloten waren die inde prouinciale tzaemencompste vande Hollantsche ende Zeelantsche kercken te Dordrecht vergadert Anno LXXIIII nyet hebben verandert wezen verwachtende eene nationale tzaemencompste diemen volgens tbesluyt van Embden ontrent het Jaer LXXIII hadde behooren te beroepen maer door de invallende verhinderingen nyet en heeft konnen te wege brenghen.

Zoo ist dat wy Dienaren der classen van Zuydthollant ende Walcheren ons omme deze oirzaken in des Heeren naeme te Dordrecht hebben tzaemen geuonden met bewillinge der classen van Noorthollandt hebbende oick aduys ende auctorizatie van zyne Princelycke Excellentie ende myne Heeren de Staeten van Hollant ende Zeelant: hebben ouer zulex een-drachtelyck besloten den Synodum nationalem aller kercken onser nederderduytscher spraeke tzaemen te beroepen jegens den eersten Junii naestcommende”. Enz.