11. Brief van denzelfden Gaspar van der Heyden, predikant te Middelburg, „in den naem der Classe van Walcheren” aan „Den eersamen mynen L. broeder Ghristiano Synapio, predicant te Dordrecht, om voorder te bestellen met eenen getrouwen bode aen Petro Janssen of Arnoldo Cornelii tot Delft, mitsgaders den anderen ministers vande Classe Delft”, d.d. (uit Middelburg) 20 September 1577 (Uit: M.F. van Lennep, G. v. d. H., blzz. 236-240).

In dezen langen brief, die bijna geheel handelt over het samenroepen eener Generale of Nationale Synode (daarna in 1578 te Dordrecht gehouden), komt met betrekking tot de Emdensche Synode het volgende voor:

„... Om dese ende desergelycke redenen dunckt ons beter, datmen de versamelinge wtstelle tot ’t begin des somers, gelyck men oock t’ Embden, om te vergaderen, den somer voer den winter vercoren heeft.

„So vele aengaet de versamelinge selue, wy verstaen dat v. l. eenen Prouincialen Synodum woude beroepen, ende nochtans de dienaren onder den cruyce ofte wten heymelycken gemeynten oock beschryuen: nv moest men niet alleen beroepen die by ons woonen in Brabant of Vlaenderen, maer oock die in Vrieslandt, Gelderlandt, omtrent der Mase of elders woonen, ende also soude de versamelinge niet Prouinciael, maer schier Generael of Nationael, ofte immers so groot syn als die men t’ Embden gehouden heeft. Daerom dunckt ons, soverre de saken redelyck wel afloopen, dat men tegen ’t begin des somers beter soude eenen Generalen

|74|

Synodum beroepen, daer men niet alleen die van Noort-Hollandt, maer oock die van Engelandt ende elders beschryuen sal, om eene geheele eendrachticheyt aller Nederlandscher kercken te maken ende beuestigen, ende dat alle occasion van suspitiën ende prejudiciën benomen werden”. Enz.